لیفتینگ صورت

لیفت صورت :

در روند پیری صورت عوامل مختلفی دخیل است. مهم ترین آنها  کشش رو به پایین جاذبه زمین و از دست رفتن بافت چربی در صورت است. جاذبه باعث ایجاد غبغب و پایین افتادن پوست گردن می شود. کاهش بافت چربی نیز می تواند خطوط لبخند را برجسته تر کند و باعث ایجاد گود افتادگی بر روی گونه ها و دور چشم ها شود. روند پیری پوست هر شخص متفاوت است؛ بنابراین برای کسب بهترین نتیجه نوع عمل متفاوت خواهد بود.

1 2 3
1 2 3
4 5 6
4 5 6
7 8 9
7 8 9
10 11 12
10 11 12
13 14 15
13 14 15
16 17 18
16 17 18
19
19